Du er her: Naturvernprosesser
  Hopp til menyen
  Reisadalen
  (21.08.2008 Oppdatert: 23.10.2008)

  Naturvernprosesser i Troms

  Hensikten med denne portalen er å kunne gi nærmere informasjon om pågående prosesser i medhold av naturvernloven. Dette omfatter informasjon om både verneplanarbeid og forvaltningsplanarbeid.  Informasjonen er så langt det er mulig sortert områdevis.

   

  Naturvern

  Naturvern har som mål å sikre truede arter og naturtyper, og å ta vare på et representativt utsnitt av norsk natur for ettertiden. Det er Stortinget og regjeringen som legger rammene for dette arbeidet. 

   

  Nasjonalparker, naturreservater og andre verneområder opprettes av Kongen i statsråd etter en omfattende prosess, hvor grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, lokale og sentrale etater og nærings- og interesseorganisasjoner får anledning til å uttale seg. Fylkesmannen har ansvaret for prosessen i fylkene, mens Direktoratet for naturforvaltning har ansvaret for den sentrale prosessen.  Les mer om verneområder i Troms på miljøstatus Troms http://troms.miljostatus.no/msf_themepage.aspx?m=2247.  

   

  Forvaltning av verneområder og forvaltningsplaner

  Vanligvis er det Fylkesmannen som har ansvaret for forvaltningen av verneområdene i fylket, men kommuner kan etter søknad få forvaltningsansvaret i naturreservater og landskaps-vernområder. I Troms har kommunene Lyngen, Tromsø, Balsfjord og Storfjord fått lokalt forvaltningsansvar for deler eller alle naturreservater og landskapsverneområder innen sin kommune. Fylkesmannen har forvaltningsansvaret for nasjonalparkene i fylket.

   

  I den senere tid har det blitt stadig større fokus på forvaltning av verneområdene og behovet for forvaltningsplaner. Det er særlig nasjonalparkene og de større landskapsvernområdene at behovet for forvaltningsplaner er størst. Du finner nærmere informasjon om pågående forvaltningsplanarbeid på denne portalen.

   

  (21.10.2008 Oppdatert: 23.10.2008)
  Les mer

  Utredere møter brukere av skogen i Målselv

  Skogvern LøvskogStiftelsen Utviklingssenteret, som utreder samfunnsøkonomiske konsekvenser av skogvern i Målselv, inviterte tirsdag 9. februar til møte i Skogbruket hus, Bardufoss.
  (15.02.2010)
  Les mer

  Skogvern på Karlsøya i Troms

  Høringsutkast prestegårdsskog - forside Høringsutkast for skogvern på Karlsøya i Troms er nå oversendt Direktoratet for naturforvaltning for faglig gjennomgang. Høringsutkastet omfatter et skogareal på 3694 daa, derav 1575 daa produktiv skog, på eiendommen til Opplysningsvesenets fond (prestegårdsgrunn).
  (18.10.2010 Oppdatert: 19.10.2010)
  Les mer

  Bekkekløfter i Troms

  Bekkekløft i Skibotndalen Foto Jon T KlepslandDet er i 2009 foretatt naturfaglige registreringer av 18 bekkekløfter i Troms. Av disse har 5 blitt vurdert som regionalt-nasjonalt verneverdige (verdi 4), 4 har fått regional verdi (verdi 3), 7 har fått lokal-regional verdi (verdi 2), og to har lokal eller liten verdi (verdi 1 og 0).

  (21.10.2010)
  Les mer

  Frivillig vern av skog

  allskogFylkesmannen i Troms sendte i 2005 ut melding om oppstart for vern av rik løvskog i fylket. Oppstartsmeldinga omfatta 32 områder og et areal på totalt ca 68 km2 fordelt på 14 kommuner. Prosessen ble stoppet og skal i stedet gjennomføres som frivillig vern med Allskog som prosessleder. Per 2010 er ingen områder meldt inn for frivillig vern. 

  Les Allskogs presentasjon av frivillig vern-prosessen her.
  (21.10.2010)
  Les mer

  Verneforslag for skog på Karlsøy prestegårdseiendom til høring

   Karlsøya kart

  Verneforslag for deler av prestegårdseiendommen på Karlsøya er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring. 
  (25.03.2011 Oppdatert: 06.04.2011)
  Les mer

  Verneforslag for Karlsøya til sentral behandling

  Karlsøy værretFylkesmannen har sendt sitt forslag til vern av skog på Karlsøya til sentral behandling. Forslaget har vært til høring, og får ros for god medvirkning.
  (12.10.2011)
  Les mer
  Furuskog - Foto: Narin - Copyright: Narin

  Status plan for skogvern statsgrunn 2012

  Direktoratet for naturforvaltning har svart på Fylkesmannens utkast til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms. To av områdene skal undersøkes på nytt for naturfaglige verdier sommeren 2012. Endelig svar fra direktoratet vil komme når rapporten fra de undersøkte områdene foreligger. Rostaåsen tas helt ut av verneplanen før høring på grunnlag av ny naturfaglig registrering i 2011.
  (27.04.2012)
  Les mer
  Åkerbær - Foto: Knut Nergård

  Alle tema til forvaltningsplanen for Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi landskapsvernområde er gått gjennom

  Det er nå skrevet utkast til tekst for alle tema i forvaltningsplanen. Utkast til de siste tekstene ble diskutert på møtet i Reisagruppa 5. oktober 2012. Tekstene skal nå sys sammen til et plandokument, og de siste tallene og korrigeringene skal inn i planutkastet.
  (29.10.2012)
  Les mer
  Avansert
  Hopp til menyen Hopp til innhold